Algemene voorwaarden

Versie 14-08-2020

Afspraken en annulering

De coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de cliënt als de coach vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.

 • Bij verhindering dien je uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak te annuleren of te verzetten.
 • Bij verhindering van HeartState wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 • De coach behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.

Coaching

 • De coach zal de begeleiding uitvoeren naar beste inzicht en vermogen.
 • De coach zal zich inspannen om de gestelde doelen te behalen, maar kan daarbij niet garanderen dat het gestelde doel zal worden behaald.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaat doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt onvolledige en/of onjuiste gegevens.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de coachee, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de coachee te ondersteunen.
 • De coachee blijft te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de coachee.
 • Zowel halverwege als aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst. Voor het bewaken van de voortgang en het evalueren zal gebruik gemaakt worden van CoachingMonitor.nl
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

Informatieverstrekking

 • HeartState stelt als voorwaarde dat je naar waarheid zal informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelend arts of behandelaar.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling.
 • De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
 • Alleen met jouw schriftelijke goedkeuring mag HeartState informatie verstrekken aan derden, zoals aan je huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
 • De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld ouders, partner, huisarts of een andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Klachten

 • De coach is lid van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en conformeert zich aan de gedragscode en klachtenregeling van deze organisatie.
 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de coach in staat is adequaat te reageren.
 • Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 • Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de coach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de coach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Betaling

 • Betaling is mogelijk zowel contact, per pin of door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag. In alle situaties ontvang je een nota van HeartState.
 • Bij betaling middels overschrijving, dient een particuliere betaling binnen te zijn voorafgaand aan het coachgesprek.
 • Bij betaling middels overschrijving, dient een zakelijke betaling binnen 14 dagen na dagtekening te betaald worden. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekening nummer: NL45 KNAB 0259 9070 06 t.n.v. HeartState.

Privacy op de factuur

Op de factuur, die je ontvangt, staan minimaal de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • De datum van de coaching sessie
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’
 • De kosten van het consult

Begin een gesprek
1
Scan de code
Hallo, kan ik je ergens bij helpen?